gototop
Start

Informacja o przetargu

Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 grudnia 2019 12:50

 

alt

Jasło, 02.12.2019 r.

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 realizuje projekt „Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata  2014 – 2020, Oś priorytetowa IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.       Zamawiający: Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło, NIP 6852192022

2.       Rodzaj zamówienia: usługi – wynajem sali z obsługą cateringową, serwisem kawowym

3.       Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

4.       W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu ofert, w tym informacji o wykluczeniu Oferenta, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania, informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej.

5.       Postępowanie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w myśl wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

6.       Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

7.       Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, nie zawężając jednocześnie konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji Oferentów oraz nierównego ich traktowania.

8.       Przedmiot zamówienia: usługa cateringowa, serwis kawowy, z wynajęciem sali na spotkania robocze dla 12 uczestników spotkań po 6 spotkań roboczych

Termin realizacji: od 11.12.2019 roku, sugerowane terminy:

- 11.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00

- 13.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00

- 16.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00

- 18.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00

- 20.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00

- 23.12.2019 – od godziny 08:00 – 14:00

9.       Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV - 55300000-3; 55120000-7

10.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają potencjał, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; nie zachodzą wobec Oferenta przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

Złożenie przez Oferenta oferty oznacza spełnienie powyższych wymagań.

11.   Ofertę należy przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być wypełniona komputerowo (druk) lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, podpisana, z pieczątką firmową. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku złożenia oferty w wersji papierowej obowiązuje dostarczenie oferty do Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty elektronicznie należy złożyć skan w nieodwołalnym terminie wskazanym w treści zaproszenia.

Termin ważności oferty minimum 10 dni

Waluta oferty PLN

Cena łączna oferty musi uwzględniać łączną cenę brutto za wynajem sali na spotkania robocze po 6 godzin na każdym ze wskazanych w punkcie 8 terminów, obiad dla 12 osób na każdy ze wskazanych terminów, przygotowanie przerw kawowych dla 12 osób na każdy ze wskazanych terminów. Usługa nie obejmuje zakwaterowania.

12.   Rozpatrywane będą oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania

13.   Kryterium oceny i znaczenie (waga)

- cena (całkowity koszt) 100%

14.   Sposób przyznawania punktacji

PC = (Cn/Co)*Cw

Pc (liczba punktów w kryterium cena)

Cn – najniższa oferowana cena netto spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych

Co – cena netto rozpatrywanej oferty

Cw – waga kryterium „cena” (100%)

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę końcową

15.   Miejsce, termin i forma składania ofert

Termin składania ofert: 10.12.2019, godzina 12:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego (ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło) lub elektronicznie Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Forma składania ofert: pisemnie - osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską, elektronicznie

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta RPO WP 9.4”. Na kopercie musi być adres Oferenta. Ofertę w wersji elektronicznej należy złożyć jako skan podpisanej oferty.

16.   Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  10.12.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne.

17.   Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie. Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Bartosz Ziaja, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , +48602126466

18.   Wybór Oferenta nastąpi w terminie do 10.12.2019 roku

19.   Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających – NIE DOTYCZY

20.   Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych – NIE DOTYCZY

21.   Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Oferentem; o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej  10% udziałów lub akcji,

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

22.   Realizacja usługi na podstawie pisemnego zamówienia z załącznikiem w postaci złożonej oferty

23.   Warunki zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a)    zaistnienie innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,

b)    zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy.

c)    Zmiana terminów realizacji w okresie realizacji zadania w projekcie, lecz nie później niż 31.12.2019 roku

24.   Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Oferentem powinna być przekazywana pisemnie lub elektronicznie

25.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania

26.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

27.   Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację treści zapytania

28.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bądź też powtórzenia czynności w przypadku, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wyniki w sposób sprzeczny z prawem

29.   Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek znaki towarowe, prawa ochronne, prawa własności przemysłowej, rodzaj czy specyficzne pochodzenie należy przyjąć, iż wskazane definicje określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych czy użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze

30.   Załącznik do zapytania ofertowego: formularz oferty - poniżej do pobrania

Formularz oferty

 

Zaproszenie na spotkanie - dot. opracowania "Strategii Rozwoju Miasta Jasła"

Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 listopada 2019 10:24

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta w Jaśle rozpoczął prace nad opracowaniem "Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2024, z perspektywą do roku 2030". To dokument niezwykle istotny dla funkcjonowania naszego miasta w perspektywie kolejnych lat.

W imieniu Urzędu Miasta zapraszamy na spotkanie z obszaru przedsiębiorczości, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku o godz. 17:00 w Jasielskim Domu Kultury (ul. Kołłątaja 1, sala multimedialna).

Spotkanie poprowadzi ekspert zewnętrzny dr Krzysztof Głuc.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w warsztatach prosimy o wydelegowanie pracownika. Zapisy pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 29.11.2019 r.

 

Zaproszenie na spotkanie przedświąteczne - 13.12.2019 r.

Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 listopada 2019 10:59

Szanowni Państwo,

przypominamy o zbliżającym się spotkaniu przedświątecznym Członków oraz Sympatyków Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13.12.2019 r. (tj. piątek) o godz. 16:00 w restauracji „SEPIA”, Jasło, ulica Staszica 20.

Spotkanie ma na celu podsumowanie działań zrealizowanych w 2019 roku, planów na kolejny 2020 rok, złożenia wzajemnie życzeń świątecznych.

Spotkanie jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontakt telefoniczny/SMS Magdalena Walczyk-Szczepankiewicz 665-749-094 lub Bartosz Ziaja 602-126-466 podając nazwę firmy i liczbę osób planujących uczestnictwo.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział.

Z poważaniem,
Zarząd Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców

 

Zaproszenie na szkolenie dot. zmian w przepisach podatkowych

Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 listopada 2019 11:55

Szanowni Państwo,

Ostatnie zmiany przepisów podatkowych zrewolucjonizowały dotychczasowy proces związany m.in. z fakturowaniem, weryfikacją kontrahentów, ich rachunków bankowych oraz dokonywaniem płatności za faktury.

EDUKATOR Sp. z o.o. organizuje szkolenie w zakresie rewolucyjnych zmian w przepisach podatkowych 2019/2020 – obowiązkowy „split payment”, „biała lista” podatników VAT i inne istotne zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019 r./1 stycznia 2020 r./1 kwietnia 2020 r.

Każdy przedsiębiorca powinien odpowiednio się przygotować, celem uniknięcia wysokich sankcji karno-skarbowych, związanych z nieprzestrzeganiem wprowadzonych zmian. Kurs dedykowany dla przedsiębiorców, księgowych, finansistów oraz osób zajmujących się płatnościami w firmach.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 134485789, 503199466 lub e-maila na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 65

Kalendarz


Środa
4 października 2023

Imieniny obchodzą
Edwin, Franciszek, Konrad, Konrada, Manfred, Manfreda, Rozalia

Do końca roku zostało
89 dni

Pogoda w Jaśle

Stona JSP wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.